Членове на Обществения съвет на ОУ „Христо Ботев“
 • Силвия Стоянова – председател, представител на родителите, тел. 0893 467 849
 • Венета Алексиева – член, представител на родителите, тел. 0879 389 563
 • Цветанка Дамянова – представител на община Мизия, тел. 0892 234 135

С цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи общности към училището е създаден Обществен съвет. Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на училището и за граждански контрол на управлението му.

Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един представител на общината и най-малко трима родители на ученици.

Представителите на родителите са излъчени в два етапа: срещи на родителите на всяка паралелка, на които се избира по един представител от паралелка и събрание на избраните родители, свикано от директора на училището. На събранието са определени броят на представителите на родителите и и резервните членове на Обществения съвет.

Председателят на обществения съвет е избран от членовете му.

Членовете на обществения съвет се определят за срок не по-дълъг от 3 години.

Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като задължително провежда заседание в началото на учебната година. С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на училището участват поне трима представители на ученическото самоуправление. С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на училището участва и представител на настоятелството.

В заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и служители на институцията, на регионалното управление на образованието, експерти, на синдикатите, на юридическите лица с нестопанска цел и други заинтересовани лица. Директорът на училището има право да присъства на заседанията на обществения съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси. Директорът е длъжен при поискване от обществения съвет да предоставя всички сведения и документи, необходими за дейността му.

Общественият съвет в училището:

 • одобрява стратегията за развитие на училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й;
 • участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и равните възможности за приобщаване на децата и учениците от уязмивите групи.
 • предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на училището, външното оценяване и инспектирането на училището;
 • съгласува училищния учебен план;
 • съгласува избора от учителите в училището и на учебниците и учебните комплекти;
 • сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;
 • дава становище по училищния план-прием;
 • участва в създаването и приемането на Етичен кодекс на училищната общност.
 • При неодобрение от обществения съвет на актовете, те се връщат с мотиви за повторно разглеждане от педагогическия съвет. При повторното им разглеждане педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение.