Административни услуги

С Решение № 704 на Министерски съвет от 5 октомври 2018 г. правителството одобри пакет от мерки за трансформация на модела на административното обслужване. В изпълнение на РМС №704 задължителната информация, съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване (НАО), за услугите, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование, публикуваме образци  на заявления по предоставянето на услуги в ОУ „Христо Ботев“.

Важно!

Водене на кореспонденция по електронен път без необходимост от физическо присъствие в ОУ „Христо Ботев“

Основно училище „Христо Ботев“ – с. Крушовица предоставя възможност за водене на кореспонденция по електронен път без необходимост от физическо присъствие чрез изпращането на писмо на електронния адрес на училището: [email protected]

Чрез него могат да бъдат изпращани и получавани документи по електронен път, като това замества класическия метод за препоръчана поща в съответствие с чл. 44, чл. 43, чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за електронното управление.

Всички заявления за услуги по-долу могат да се извършват и по електронен път с изпращането на електронно писмо от родителя/настойника с попълнено коректно заявление до електронния адрес на училището: [email protected]

Вътрешни правила за предоставяне на административни услуги
Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование Заявление (образец)
Приемане на ученици в първи клас в ОУ „Христо Ботев“ Заявление за записване в 1. клас (образец)
Приемане на ученици в пети клас в ОУ „Христо Ботев“ Заявление за записване в 5. клас (образец)
Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование Заявление (образец)
Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава Заявление за признаване на завършен клас по документи, издадени от училища на чужди държави (образец)
Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Заявление за приемане в ОУ „Христо Ботев“ – с. Крушовица (образец)Заявление за напускане/издаване на удостоверение за преместване (образец)
Заявления за записване Заявление за записване на ученици в други класове (образец)
Други заявления Заявление от родител за освобождаване на ученик до 3 или 7 дни с разрешение на директора (образец)Заявление за включване в група за целодневна организация на учебния ден (образец)Заявление-декларация за отпускане на стипендия (образец)
Образци на документи, свързани с Политиката за лични данни Декларация – съгласие за доброволно предоставяне на лични данни (при записване)Съгласие на обработване на лични данни (на записан ученик)Декларация – съгласие за обработване на лични данни (за служители)Заявление за преминаване в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда за ученици до 14 г. възрастДекларация от родителите

Информация по Закона за достъп до обществена информация

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация:

Последна актуализация на документите – 10.12.2020 г.