Основно училище „Христо Ботев” с. Крушовица е юридическо лице по смисъла Закона за предучилищното и училищното образование, на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към община Мизия.

В село Крушовица, разположено по двата бряга на река Скът, след няколко годишно прекъсване на учебното дело, училището наново е открито през 1850 г. от поп Сандо.

През 1864 г. в селото се установява учителят Иван Петков, който успява да организира крушовчани, които на обществени начала построяват първата училищна сграда на Народно основно училище „Отец Паисий“ в старата част на селото.

На 20.09.1933 г. е открита новата сграда на училището с името на нашия национален герой Христо Ботев, в новата част на селото, където се обучават ученици от начален етап І – ІV клас и прогимназиален етап V – VІІІ клас в дневна форма. От 1964 г. до 30.09.1984 г. финансово-счетоводната дейност се извършва в Кметство – с. Крушовица. От 01.10.1984 г. – от отдел “Образование” в Община Мизия.

От 1988 до 1990 г. директор е Ангел Димитров, който е преподавател по музика. От 01.011988 г. се закрива длъжността заместник – директор и се открива нова длъжност – завеждащ административно – техническа служба. За нея кандидатства и е назначена Тинка Иванова Вълкова, която има втора специалност машинопис. На 06.11.1988 г. в дирекцията на училището възниква пожар, който унищожава имуществото и архивата, изгаря целия покрив, което налага учебният процес да бъде преместен. Началният курс І-ІV клас учат в сградата на ОДЗ „Здравец“, с. Крушовица, а прогимназиалният курс V- VІІІ клас – в сградата на старото училище. Учениците са извозвани с училищен автобус по график.

В периода 1991- 01.09.1993 г. преподавател по математика и директор е Цветко Воргов, който по-късно се пенсионира. През този период се извършва основен ремонт на изгорялата сграда. След проведен конкурс за длъжността директор на мястото на пенсионирания г-н Воргов постъпва Антоанета Петрова, която е и преподавател по руски език.

От 2002 до 2008 г. директор е Георги Георгиев със специалност „История“, а след него за няколко месеца е Ирена Милова- начален учител.

През изминалите години в учебно-възпитателния процес вземат участие дългогодишните учителите Йордан Стефанов, Денчо Андреев, Надежда Стефанова, Димитра Тушева, Мария Савова, Павлина Атанасова, Блага Найденова, Мария Ценкулова, Веца Христова, Томо Илиев, Стоянка Илиева, Деко Томов, Христо Гатов, Добрева, Василев, Неца и Йордан Миркови, Николина Георгиева, Мария Воргова, Русалина Димитрова, Мария Стойкова, художникът Цветан Пелов Петров, Митко Митев и други.

В училището са учили известни личности – проф. Иван Митев, които през 1974 г. открива VІ–я сърдечен тон, което е сред най-значимите открития в областта на медицината в България, д-р по акушерство и гинекология Трифон Савов (акушер-гинеколог), о.з. капитан І ранг проф. Трифон Димитров Пенков (1930 – 2016 г.)

Училището носи името на имения български поет и революционер Христо Ботев.

Като национален революционер Ботев е продължител на делото на Георги Раковски и Васил Левски. 

Основно училище „Христо Ботев” с. Крушовица има обикновен собствен печат и печат с изображение на държавния герб.

Основно училище „Христо Ботев”, с. Крушовица, осъществява своята дейност въз основа на принципа на автономията и в съответствие с нормативните актове, като:

  • Определя свои политики за развитието си в съответствие със законите на страната.
  • Урежда устройството и дейността си в правилник в съответствие със Закона за предучилищно и училищно образование и подзаконовите актове по прилагането му.
  • Избира организацията, методите и средствата на обучение за осигуряване на качествено образование.
  • Определя свои символи и ритуали в съответствие с принципите на националната идентичност и култура.
  • Участва в национални програми и проекти, подпомагащи дейности в областта на образованието.         

Училището е общинско, с регионално значение и утвърден авторитет. Община Мизия предоставя материалната база на училището за ползване, стопанисване, разпореждане и управление.

Училището се финансира от:

  • кмета на община Мизия, който разпределя между училищата 100% от средствата по бюджета, предоставени му за тях, като прилага утвърдени формули и правила;
  • дофинансиране по решение на Общински съвет гр. Мизия;
  • собствени приходи;
  • дарения.


Автономията на училището включва и правото на училището самостоятелно да избира и съставя свои учебни планове, да разпределя учебната програма в зависимост от потребностите на учениците, да определя учебните предмети и да разработва учебните програми в случаите, предвидени в ЗПУО.

Според степента на образованието училището е основно училище с дневна форма на организация (I – VII клас включително).

Обучението за придобиване на основно образование се осъществява от I до VII клас включително: начален етап – от I до IV клас включително; прогимназиален етап – от V до VII клас включително.