Период Продължителност Наименование Целева група Отговорни лица
Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“
15.10.2019-14.10.2022 36 месеца Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“
Дейност 6. Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране
Сформирана 1 група 5-7 клас за допълнителни занимания по интереси по ключови дигитални умения. Анелия Василева
28.02.2019-14.09.2021 30 месеца

Проект BG05М20З001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

 

Дейност 3. Осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в съответствие с чл. 17 и 27 от Наредбата за приобщаващото образование чрез допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и към допълнителни дейности, които са пряко насочени към преодоляване на обучителни затруднения по определените предмети

15 групи ученици от 1-7 клас за допълнително обучение по БЕЛ, АЕ, математика, ЧП

Светла Василева, Рени Николова, Петя Петрова, Цветана

Христова, Цветомила  Димитрова, Силвия Аленковска, Анелия Василева, Полина Цолова

04.10.2018-30.09.2021 3 учебни години Проект BG05M2OP001- 2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ Учителите до 50-годишна възраст Главен учител, Директор

15.09.2020-30.05.2021

 

 

 

 

 

 

1 учебна година

НП „Заедно в грижа за ученика“

 

Модул1: Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио и оценъчна карта

 

I, II и III клас

 

 

Светла Василева, Рени Николова, Петя Петрова

 

 

 

15.09.2020-16.06.2021 1 учебна година

НП „Заедно в грижа за ученика“

Модул 2 : Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от начален етап с детски учители и с учители по учебни предмети от прогимназиалния етап

IV и V клас Цветана Христова, Петя Петрова, Цветомила  Димитрова, Анелия Василева, Полина Цолова
15.09.2020-16.06.2021 1 учебна година

НП „ИКТ в предучилищното и училищно образование“

Дейност 6.4 – Внедряване на електронен дневник

Всички учители и ученици

Директор,

Цв. Димитрова

01.11.2020-30.10.2021 1 учебна година Национална програма „Без свободен час“ Всички ученици Директор, ЗАС
15.09.2020-16.06.2021 1 учебна година Национална програма „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“ Всички учители, родители и ученици Кл. ръководители, директор

 

2020/2021

1 учебна година Схеми за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ с финансовата подкрепа на Европейския съюз Ученици начален етап Директор Учители начален етап