В село Крушовица, разположено по двата бряга на река Скът, след няколко годишно прекъсване на учебното дело, училището наново е открито през 1850 г. от поп Сандо.

През 1864 г. в селото се установява учителят Иван Петков, който успява да организира крушовчани, които на обществени начала построяват първата училищна сграда на  Народно  основно  училище „Отец Паисий“ в старата част на селото.

На 20.09.1933 г. е открита новата сграда на училището с името на нашия национален герой Христо Ботев, в новата част на селото, където се обучават  ученици от начален етап І – ІV клас и прогимназиален етап V – VІІІ клас в дневна форма. От 1964 г. до 30.09.1984 г. финансово-счетоводната дейност се извършва в Кметство – с. Крушовица. От 01.10.1984 г. – от отдел “Образование” в Община Мизия.

От 1988 до 1990 г. директор е Ангел Димитров, който е преподавател по музика. От 01.011988 г. се закрива длъжността  заместник – директор и се открива  нова длъжност – завеждащ административно – техническа служба. За нея кандидатства  и е назначена Тинка Иванова Вълкова, която има втора специалност машинопис.  На 06.11.1988 г. в дирекцията на училището възниква пожар, който унищожава имуществото и архивата, изгаря целия покрив, което налага учебният процес да бъде преместен. Началният  курс І-ІV клас учат в сградата на ОДЗ „Здравец“, с. Крушовица, а прогимназиалният  курс V- VІІІ клас – в сградата на старото училище. Учениците  са извозвани с училищен автобус по график.

В периода 1991- 01.09.1993 г. преподавател по математика и директор е  Цветко Воргов, който по-късно се пенсионира. През този период се извършва основен ремонт на изгорялата сграда. След проведен конкурс за длъжността директор на мястото на  пенсионирания  г-н Воргов постъпва Антоанета Петрова, която е и преподавател по руски език.

От 2002 до 2008 г. директор е Георги Георгиев със специалност „История“, а след него за няколко месеца е Ирена Милова- начален учител.

През изминалите години в учебно-възпитателния процес вземат участие дългогодишните учителите Йордан Стефанов, Денчо Андреев, Надежда Стефанова, Димитра Тушева, Мария Савова, Павлина Атанасова, Блага Найденова, Мария Ценкулова, Веца Христова, Томо Илиев, Стоянка Илиева, Деко Томов, Христо Гатов, Добрева, Василев, Неца и Йордан  Миркови, Николина Георгиева, Мария Воргова, Русалина Димитрова, Мария Стойкова, художникът Цветан Пелов Петров, Митко Митев и други.

В училището са учили известни личности – проф. Иван Митев, които през 1974 г. открива VІ–я сърдечен тон, което е сред най-значимите открития в областта на медицината в България,  д-р по акушерство и гинекология Трифон Савов (акушер-гинеколог), о.з. капитан І ранг проф. Трифон Димитров Пенков (1930 – 2016 г.)

Основната дейност в училището е учебно–възпитателната, която развива общообразователните потребности и уменията на учениците за бъдещата им подготовка и за активно участие в една нова глобална икономика, изградена на основата на знанието. Всяко събитие в училището се документира писмено във входящ и изходящ дневник, а документите се подреждат в папки и се съхраняват в стая на завеждащ административна служба и в дирекцията.

През учебната 2009/2010 г. в училището са формирани шест групи по интереси по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси“ (2007 – 2013 г.):

 • Клуб „Млад пътешественик” – Дарина Стоянова
 • „Вокална група” – Евгения Илиева
 • Клуб „Млад природолюбител“ – Петя Петкова
 • Школа по приложно изкуство – Цветана Христова
 • Школа по изобразително изкуство – Розалина Иванова
 • Клуб „SOS приятели” – Циклама Стоянова

През учебните 2011 – 2015 години по проект в училището са сформирани 4 ПИГ – две в начален и две в прогимназиален етап, като бяха обхванати 90% от учениците в училището. По проекта са обзаведени 4 кабинета, закупени са спортни и методически пособия.

По проект през 2016 – 2017 г. в училището са сформирани:

 • „Играй и учи английски език”, с ръководител Петя Петкова 
 • „Математика- 5 клас”, с ръководител Анелия Василева
 • „Математика-3 клас”, с ръководител Евгения Илиева                       
 • „Етнография” с ръководител Пепа Йончева 
 • „Вокална група”, с ръководител Галина Буджанска  
 • „Български език и литература І клас”, с ръководител Светла Василева        
 • „Спортуваме заедно”, с ръководител Йорданка Богданова   
 • „Математика 4 клас”, с ръководител Цветана Христова       

2017/2018 година

 • „Аз и природата“ с ръководител Полина Цолова
 • „Математиката лесна и интересна- 6 клас” с ръководител Анелия Василева
 • „Математиката лесна и интересна-4 клас” с ръководител Евгения Илиева              
 • „От българско, по- българско” с ръководител Пепа Йончева
 • „Работилница за таланти” с ръководител Галина Буджанска
 • „Смятам бързо” с ръководител Светла Василева      
 • „Спортуваме заедно” с ръководител Йорданка Богданова   
 • „Четем и пишем заедно” с ръководител Цветана Христова