1. Ученик е този, който е записан в училище за обучение за завършване на клас.
  2. Ученик се отписва от училището, когато се премества в друго училище или се бучава в дневна или комбинирана форма и не е посещавал училище по неуважителни причини за период, по-дълъг от два месеца.

В случаите, когато ученикът е в задължителна училищна възраст (до 16 години), директорът на училището уведомява общинската администрация, регионалното управление на образованието и органите за закрила на детето.

ПРАВА НА УЧЕНИЦИТЕ

Учениците имат следните права:

1. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

2. да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

3. да избират профила ;

4. да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

5. да получават библиотечно-информационно обслужване;

6. да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

7. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;

8. да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование;

9. да участват в проектни дейности;

10. да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и за факултативните учебни часове;

11. чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т. ч. училищния учебен план;

12. да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността;

13. да бъдат поощрявани с морални и материални награди.

14. Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните случаи:

по медицински причини – при представяне на медицински документ и след писмено потвърждение от родителя представителя на детето/ лицето, което полага грижи за детето; поради наложително участие в друга дейност – при представяне на документ от спортния клуб, в който членува, от организаторите на състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и др. и след писмено потвърждение от родителя/представителя на детето/; до 3 дни в една учебна година с разрешение на класния ръководител въз основа на писмена молба от родителя /представителя на детето/ в която подробно се описват причините за отсъствията преди то да бъде направено. В случай, че молбата не може да се подаде преди отсъствието на ученика, родителят/представителя на детето, уведомява по имейл или телефонен разговор класния ръководител и подава молбата след направеното отсъствие, но не по- късно от 3 учебни дни след връщането на ученика в училище. до 7 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на писмена мотивирана молба от родителя / представителя на детето или лицето, което полага грижи детето, в която подробно се описват причините за отсъствията

Медицинските бележки и всички извинителни бележки се представят своевременно в деня, в който ученикът идва на училище след отсъствието си, а молбата от родителя за до 3 дни отсъствие – една седмица предварително, а молбата от родителя за отсъствие до 7 дни – един месец предварително. При възникване на извънредни обстоятелства, родителят е длъжен до 8.30 часа да уведоми класния ръководител.

В случай на закъснение за представяне на документите повече от 3 дни отсъствията се регистрират като неуважителни.

15. Учениците участват в училищния живот и в организационното развитие на училището чрез различни форми на ученическо самоуправление на ниво паралелка и училище, определени с правилника на училището по предложение на учениците.

16. Медицинските бележки се съхраняват от класния ръководител, след като бъдат заведени в специална книга от медицинското лице до края на текущата учебна година

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ

1. Да спазват правилника за устройството и дейността на Основно училище „Христо Ботев” с. Крушовица.

2. Да присъстват и да участват в учебните часове и занимания, да напускат сградата на училището само след разрешение на директора и класния ръководител при отсъствие на учител.

3. Да заемат мястото си в кабинета и да се подготвят за учебния час след биенето на първия звънец (закъснение до 10 минути за всеки учебен час се отбелязва с ½ отсъствие по неуважителни причини в предвидената за това графа в дневника на класа) да спазват установения ред в класните стаи по време на учебните часове и през междучасията.

4. Да напускат сградата на училището по време на учебен час само след разрешение /тръгват си от учебни часове само след представена медицинска бележка от лекаря на училището или с родител/.

5. Да не посещават избирателно часовете, когато имат медицински документ за освобождаване от учебни занятия по здравословни причини.

6. Да не използват нечестни начини за повишаване на успеха и извиняване на отсъствия.

7. При пропуснати над 25% от учебните часове по съответен предмет в рамките на един учебен срок ученикът полага изпит за оформяне на срочна оценка. (чл.37 ал.1 от Наредба за оценяване на резултатите от обучението на учениците).

8. При допуснати над 70 отсъствия по уважителни причини за учебен срок ученикът полага изпити по всички предмети за оформяне на срочна оценка (по доклад на класния ръководител и предложение на Педагогическия съвет). По решение на Педагогическия съвет ученикът може да бъде освободен при представен Протокол от медицинска комисия и молба от родител. Протоколът и молбата се представят в срок от 7 дни, считано от деня на натрупване на отсъствията. Редът и провеждането на изпитите се определят със заповед на директора.

9. Да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции.

10. Да не накърняват с поведението си авторитета и достойнството на учителите и останалия персонал на Основно училище „Христо Ботев” с. Крушовица.

11. Да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие.

12. Да не присвояват чужди вещи (в случай на доказана кражба родителите на ученика възстановяват щетата).

13. Учителите и административният персонал не носят отговорност за вещи, изгубени от учениците.

6. Да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището.

7. Да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните часове.

8. Да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове.

9. Преди началото на часа да оставят изключени всички лични електронни средства на определено от учителя място. Ученик, който не спазва това задължение, при повторно нарушение, се наказва със „забележка”.

10. Да не хвърлят предмети, да не използват неприлични жестове, викове и др. противообществени прояви и да не нарушават правно-етичните норми.

11. Да не се пързалят по парапети, надвесват от прозорци, играят опасни игри, по време на които могат да се наранят. Ученик, който не спазва това задължение, при повторно нарушение, се наказва със „забележка”.

12. да не демонстрират прояви на интимна близост по време на час, в междучасие, в сградата и в района на училището.

13. Да използват в учебния процес тетрадки, отговарящи на възрастовите им особености, възпитаващи естетически.

14. Да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник.

15. Да не се явяват в училище с неприлично облекло (дрехи, непокриващи талията и позволяващи да се вижда бельото, панталони по-къси от 3/4, поли до 10 cм над коляното, дълбоки деколтета, разкъсани дънки и дрехи, джапанки), с тежък грим и екстравагантни прически.

16. Да не носят пиърсинг по части от лицето – устни, нос, вежди и др.

17. Обиците по ушите да не надвишават 2 броя общо.

18. Да не стоят в учебните часове с шапка и със слънчеви очила.

19. Да не демонстрират религиозна принадлежност или принадлежност към неформални общности чрез носене на дрехи и символи.

20. Да не пропагандират религиозни убеждения.

21. Да не консумират храна и да не дъвчат дъвка в час.

22. Да не употребяват енергийни напитки в рамките на учебното време.

23. Да не участват в хазартни игри, да не употребяват и разпространяват тютюн и тютюневи изделия, цигари, алкохол и наркотични вещества.

24. Да не играят карти в училище.

25. Да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност.

26. Да представят на своите родители и на педагогическите специалисти ученическата си книжка или бележника за кореспонденция.

27. Да носят ученическата си лична карта в училище и извън него.

28. Да се явяват в училище 15 минути преди началото на учебните занятия.

29. Да спазват установения ред за влизане в сградата на училището, ученикът се наказва със „забележка”.

30. Да не въвеждат външни лица в двора и в сградата на училището. При нарушаване на това задължение ученикът се наказва със „забележка”.

31. Да спазват указанията на охраната при нормална и екстремна обстановка в сградата и в района на училището и да поддържат със служителите от охраната строго официални служебни отношения;

32. Да влизат в двора на училището със скутери, мотопеди и други.

33. Да не бъдат на обществени места без придружител след 22 : 00 часа.

34. Да спазват нормите за ползване на физкултурния салон, да влизат с подходящ екип в часовете по Физическо възпитание и спорт.

35. При еднократно освобождаване от ФВС да представят медицинска бележка на учителя в началото на часа и да присъстват в самия час.

36. Да опазват дневника на класа.

37. Да пазят училищното имущество.

38. Родителите на ученик, който повреди училищното имущество, отстраняват повредата или заплащат същата в троен размер в тридневен срок от датата на констативния протокол (изготвя се от гл. счетоводител, техн. организатор класен ръководител и учител).

39. Ако повредата е направена умишлено, на ученика се налага и наказание.

40. При установяване на липса на училищно имущество извършителят възстановява липсата.

41. При липса на училищно имущество и неустановен извършител щетата се възстановява солидарно от всички, които са го ползвали.

42. Ученикът е длъжен да изпълнява дежурство си в клас.

43. Учениците са длъжни да изпълняват нарежданията на учителите при извънучилищни мероприятия.

 44. Дежурните ученици:

Отговарят за дисциплината и работата на учениците от съответната паралелка в учебно време. Контролират реда и хигиената в класната стая и докладва за констатирани нарушения на класния ръководител. Отговарят за опазването на училищното имущество. Под ръководството на дежурните учители отговарят за техническата организация на учебния процес, като подпомагат учителите в подреждането на класните стаи и кабинетите в подготовката им за учебен процес и провеждането на учебния час; при започване на учебния час докладват на учителя за отсъстващите от часа ученици