Стратегия за развитие на ОУ „Христо Ботев“ – с. Крушовица ( 2021 – 2025 г.)

Стратегията за развитие на ОУ „Христо Ботев” е създадена в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование и със специфичните особености на училището. Документът е гласуван на заседание на Педагогическия съвет с Протокол 1 от 23.09.2021 г.


План за дейността на ОУ „Христо Ботев“ – с. Крушовица


Правилник за дейността на ОУ „Христо Ботев“ – с. Крушовица

Този правилник урежда устройството, функциите, организацията, управлението и финансирането на Основно училище „Христо Ботев” с. Крушовица, свързани с организацията на учебно-възпитателната работа, правата и задълженията на обекта и субекта на учебно-възпитателния процес. Правилникът се прилага за цялата училищна общност – участниците в образователния процес – учениците, учителите, директор и родителите, както и за непедагогическите специалисти.


Правилник за вътрешния трудов ред

С този правилник се урежда организацията на труда в ОУ “ Христо Ботев“ – с. Крушовица. Правилникът конкретизира правата и задълженията на работниците, служителите и на работодателя по трудовите правоотношения. В правилника са формулирани общите изисквания към членовете за трудовия колектив, като същите се задължават да изпълняват изискванията за трудовата дисциплина. Конкретните изисквания са определени в длъжностни характеристики.


Училищна  програма  за целодневна организация на учебния ден в  Основно училище „Христо Ботев” – с. Крушовица

Целта е да се регламентират условията и редът за провеждане на целодневната организация на учебния ден за учениците от І до VІІ клас с  оглед подобряване на качеството на образованието. Училищната програма включва всички дейности в групите за целодневна организация като обхваща, както техните различия, така и общите им характеристики предвид постигане на качествен образователно- възпитателен процес.


Училищен учебен план на ОУ „Христо Ботев“ – с. Крушовица (2023/2024)


Програма по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование в ОУ „Христо Ботев“ – с. Крушовица


Програма за превенция на ранното напускане на училище в ОУ „Христо Ботев“ – с. Крушовица


Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи 


Мерки за подобряване на учебните резултати и повишаване качеството на учебния процес


План за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд


Вътрешни правила за работа и обучение в електронна среда от разстояние

Обучението от разстояние в електронна среда в ОУ “ Христо Ботев“ – с. Крушовица, общ.Мизия за учебната 2021/2022 година се извършва в образователната платформа Skolo.bg, както и осъществяване на своите дейности и комуникация между учители, родители и ученици училището използва електронен дневник (shkolo.bg). и групи в социалните мрежи Настоящите правила регламентират дейностите, свързани с работата и обучението на всички участници в образователния процес в ОУ “ Христо Ботев“ с. Крушовица, общ. Мизия от разстояние в електронна среда (ОРЕС).


План за противодействие на тормоза, агресията и насилието между учениците в ОУ „Христо Ботев“

Заповед за създаване на Училищен координационен съвет за противодействие на тормоза и насилието

План за дейността на Училищен координационен съвет за противодействие на училищния тормоз

Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците


Последна актуализация на документите: 28.02.2024 г.