Членове на Настоятелството:
  • Председател на настоятелството: Миленка Симеонова Йорданова, тел. 0877 099 513
За функциите и дейностите на Настоятелството:

Настоятелството е независимо доброволно сдружение за подпомагане дейността на ОУ „Христо Ботев“ – с. Крушовица. Учредено е по инициатива на директора на училището и на родители, учители или общественици. Органи на настоятелството са общото събрание и съветът на настоятелите. Членовете на съвета на настоятелите се избират от общото събрание за срок до 4 години. Съветът на настоятелите избира измежду членовете си председател.

За постигане на целите си настоятелството:

  • съдейства за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището и контролират целесъобразното им разходване;
  • подпомага изграждането и поддържането на материално-техническата база на училището;
  • съдейства при решаването на социално-битови проблеми на учениците и учителите от училището;
  • съдейства за реализирането на  програми по проблемите на учениците, за заниманията по интереси, организирания отдих, туризъм и спорт с учениците;
  • организира и подпомага обучения на родителите по въпросите на възпитанието и развитието на техните деца;
  • организират обществеността за подпомагане на училището;
  • сигнализира компетентните органи при извършени нарушения в системата на училищното образование.