Комисията по етика е помощно-консултативен орган към Основно училище „Христо Ботев”, с. Крушовица, създаден по предложение на директора и след гласуване от педагогическия съвет за срок от 4 години. Утвърждава се със заповед на директора.

Предмет на дейността на Комисията са междуличностните и между- групови отношениявъзникващи в процеса на реализацията на служебните задължения на членовете на колектива на Основно училище „Христо Ботев” с. Крушовица, които са в противоречие с общоприетите. Комисията по етика дава становища по нарушение на етичните правила, свързани и с организацията и провеждането на образователно-възпитателния процес, трудовата дисциплина и нарушаване на общоприетите правила и норми в хода на междуличностното общуване.

Комисията се състои от 3 членове и в нея се включват двама учители  представители на ръководството и един представител на непедагогическия персонал.

Комисията заседава при необходимост, но поне веднъж на тримесечие.

Директорът на училището и Комисията по етика имат задължението да се предприемат превантивни мерки и да се провежда целенасочен процес от превантивни и корективни мерки с ученици, учители и служители към спазване на етичните норми и добро поведение, както и недопускане на нарушения с оглед утвърждаване авторитета на училището като модерна, хуманна и толерантна образователна институция.

Работа по сигнали
 • Сигналите за нарушенията се приемат в канцеларията и се регистрират във входящия дневник-регистър.
 • Регистрираните сигнали се разглеждат от комисията по етика в училището на нейни заседания, за които се води протокол.
 • Комисията не разглежда анонимни сигнали.
 • Членовете на комисията вземат решения с явно гласуване и обикновено мнозинство 50%+1.
 • Председателят свиква първо заседание за разглеждане на постъпилия сигнал в седемдневен срок от постъпването му.
 • При необходимост от допълнителни данни и доказателства се извършва проверка и разговор със свидетели на нарушението.
 • При невъзможност обстоятелствата, свързани с подадения сигнал да се изяснят на едно заседание, се насрочва последващо такова в седемдневен срок след първото.
 • При установяване на нарушения на етичните правила, представляващи и дисциплинарни нарушения, преписката се докладва на директора за вземане на дисциплинарни мерки по Кодекса на труда.
 • За предприетите мерки и наложени наказания се уведомява Председателят на комисията по етика и лицето, подало сигнала.
 • За работата на Комисията се информират работниците и служителите в училището, като се отчита намаляването или нарастването на проблемите, касаещи нарушенията на Етичния кодекс, и се предприемат последващи действия с цел недопускане на други такива.
 • При докладите на Комисията не се допуска унижаване на личното достойнство на служителите.
 • При първоначално постъпване на работа всеки учител, служител и работник се запознава с Етичния кодекс и настоящия правилник.