ЗАПОВЕД

№ 105 /03.12.2021 г.

На основание: чл. 259, ал. 1, във връзка с чл. 258 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с т. 3 от Заповед № РД09-4813/ 03.12.2021 г. на Министъра на образованието

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

1.Следната организация на образователния процес за времето от 06.12.2021 г. до 10.12.2021 г. вкл. за учениците от  I – VII клас, записани в дневна форма на обучение за учебната 2021/2022 година, а именно:

1.1 за учениците от I – VII  клас, за които е попълнена Декларация за съгласие, ще са присъствено.

1.2 за учениците за които не е попълнена Декларация за съгласие ще се осъществява от разстояние в електронна среда.

Обучението ще се провежда по график дистанционните учебни часове включват синхронен урок, при който обучаващият и обучаемите взаимодействат в реално време, едновременно, присъствено, чрез визуален контакт през електронна платформа.

Контрол по изпълнение на заповедта лично от директора.

Настоящата заповед се издава в един екземпляр, който да се връчи на лицата за сведение и изпълнение срещу подпис, а след това да се постави в класьора за заповеди.

Дарина Стоянова

Директор на ОУ “Христо Ботев“